REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.aio.com.pl

Niniejszy regulamin (dalej także: “Regulamin”) został sporządzony przez Alfa i Omega sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Głogowie celem określenia zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.sklep.aio.com.pl (dalej także: „Sklep internetowy” lub „Sklep”) oraz usług i funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem tegoż Sklepu.

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest Alfa i Omega sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Głogowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763920, posługująca się numerem REGON: 390028230 oraz NIP: 6930007175, (dalej także: „AiO” lub „Sprzedawca”).
 2. Sklep internetowy funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które w szczególności określają prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem przez nich ze Sklepu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego, każdy Użytkownik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

§2. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je następująco:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu; Klientem w przypadku osób fizycznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia;
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z AiO czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Produkt (też: towar) – rzecz ruchoma, której zamówienie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu lub która stanowi przedmiot Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu;
 5. Sklep, Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu pod adresem www.sklep.aio.com.pl;
 6. AiO (też: Sprzedawca) – Alfa i Omega sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Głogowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763920, posługująca się numerem REGON: 390028230 oraz NIP: 6930007175.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca dostęp do sieci Internet, która korzysta ze Sklepu internetowego;
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, określające w szczególności ich rodzaj, liczbę oraz cenę, a także wybrany sposób dostawy i metodę płatności, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem Użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej. Jednocześnie, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji systemu operacyjnego przeglądarki internetowej.
 3. AiO nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane ze sprzętem bądź oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik ani za problemy z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zakazane jest w szczególności:
  a. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
  b. naruszanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Użytkowników, AiO oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,
  c. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,
  d. podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie Sklepu, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji lub programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, AiO bądź Sklep (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),
  e. podejmowanie przez Użytkownika działań powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych AiO lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez AiO.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego może zostać czasowo utrudnione lub uniemożliwione w przypadku wystąpieniu problemów technicznych bądź czasowego wyłączenia dostępu do Sklepu ze względu na jego modernizację lub zwiększenie funkcjonalności.

§4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. AiO za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy następujące rodzaje usług na rzecz Użytkowników (dalej także: „Usługi świadczone drogą elektroniczną”)
  a. rejestracja oraz dostęp do konta,
  b. możliwość przeglądania oraz wyszukiwania przez Użytkowników Produktów znajdujących się w Sklepie,
  c. możliwość złożenia Zamówienia,
  d. subskrypcja newslettera,
  e. skorzystanie z formularza kontaktowego,
  f. skorzystanie z formularza reklamacyjnego,
  g. skorzystanie z formularza zwrotu,
  h. skorzystanie z chatu  w zakresie uregulowanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne, z zastrzeżeniem konieczności uiszczania ceny na poczet realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostają zawarte z Klientem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych usług.
 4.  Skorzystanie z usług wskazanych w ust. 1 pkt a., c.-h. wymagają dodatkowo wypełnienia odpowiedniego formularza interaktywnego.
 5. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: e-sklep@aio.com.pl, AiO rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.
 6. Celem uchylenia wątpliwości interpretacyjnych, wskazuje się, że do usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się warunki świadczenia usług, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

§5. INFORMACJE W SKLEPIE

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie w Sklepie opinii o produktach. Sprzedawca nie redaguje opinii Użytkowników, ale weryfikuje treść umieszczanych opinii przed ich publikacją tak, aby opublikowane opinie nie zawierały wulgaryzmów oraz treści bezprawnych. Sprzedawca publikuje również opinie negatywne, o ile nie zawierają wulgaryzmów i nie są sprzeczne z prawem. Jednakże, w żadnym przypadku Sprzedawca nie weryfikuje czy zamieszczone opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali konkretnego towaru i nie zapewnia Użytkowników, że umieszczone opinie od takich osób pochodzą. W każdym przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze opinii, Sprzedawca niezwłocznie usunie opublikowaną opinię.
 3. Sposób prezentowania towarów Użytkownikowi zależny jest od wskazanych przez niego filtrów/metod sortowania. Jednakże, w przypadku braku wyboru konkretnych filtrów/metod sortowania przez Użytkownika, Sprzedawca stosuje domyślny sposób plasowania produktów, który wyświetla towary według ceny, rosnąco. W każdym przypadku (indywidualnego wyboru Użytkownika/domyślnego trybu Sprzedawcy) w pierwszej kolejności wyświetlane są towary oznaczone przez Sprzedawcę – według jego uznania – w wewnętrznej bazie Sklepu jako produkty wyróżnione, a w ostatniej kolejności wyświetlane są towary niedostępne.

§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu złożyć Zamówienie Produktów spośród propozycji przedstawionych przez AiO.  
 2. Każdorazowo w zakładce Produktu w Sklepie internetowym przedstawiana jest nazwa Produktu, jego opis, właściwości, cena oraz jednostka miary.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik wypełnia interaktywny formularz, w którym należy: a. wskazać wybrane Produkty oraz ich liczbę/ilość, b. wskazać lub potwierdzić wybrany sposób dostawy oraz metodę płatności, c. wskazać niezbędne dane kontaktowe oraz adresowe (adres e-mail, imię i nazwisko i nazwę firmy (jeśli dotyczy), adres, numer telefonu) oraz ewentualnie dane do faktury (jeśli dotyczy) zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie oraz zaakceptować wszystkie ich postanowienia, a następnie dokonuje wyboru metody płatności dokonywanej na poczet realizacji Zamówienia.
 4. Zamówienie uznaje się za złożone w chwili jego otrzymania przez AiO.
 5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty nabycia określonego Produktu lub Produktów.

§7. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili, gdy AiO potwierdzi rozpoczęcie realizacji Zamówienia tj. prześle do Klienta wiadomość mailową o rozpoczęciu procesu realizacji Zamówienia.
 2. Celem uchylenia wątpliwości, wskazuje się, że powiadomienie o otrzymaniu Zamówienia, które automatycznie przesyłane jest mailowo do Klienta po złożeniu Zamówienia, nie stanowi potwierdzenia rozpoczęcia realizacji Zamówienia, o którym mowa powyżej, a jedynie poświadczenie o złożeniu oferty nabycia przez Klienta.
 3. AiO w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia weryfikuje złożone Zamówienie i wysyła do Klienta mailowe potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia bądź informację o braku możliwości realizacji Zamówienia oraz jego anulowaniu.
 4. Brak możliwości realizacji Zamówienia przez AiO może nastąpić w szczególności w przypadku:
  a. braku dostępności Produktów u producenta/dostawcy,
  b. uszkodzenia Produktów,
  c. zmiany ceny Produktów przez producenta/dostawcę na wyższą niż cena Zamówienia,
  d. nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia uniemożliwiającego wysyłkę towaru lub kontakt z Klientem,
  e. gdy wskazane miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Polski,
  f.  gdy przy wyborze płatności przelewem lub płatności internetowej Zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta w terminie 24h od chwili złożenia Zamówienia,
  g. w przypadku przedsiębiorców nieobjętych ochroną konsumencką – w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności oraz zdolności finansowej Klienta.
 5. W przypadku, gdy nastąpi brak możliwości realizacji Zamówienia i nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży, AiO niezwłocznie, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia, z wykorzystaniem tego samego sposobu płatności, zwróci na rzecz Klienta płatność, jaka została przez niego uiszczona na poczet realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Klient otrzyma informację o możliwości realizacji wyłącznie części Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub rezygnacja z całości Zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o braku możliwości realizacji całego Zamówienia całe Zamówienie zostanie anulowane.
 7. Celem uchylenia wątpliwości interpretacyjnych, przyjmuje się, że Zamówienie Klienta jest wiążące przez 5 dni roboczych – jeżeli AiO w tym terminie nie prześle Klientowi potwierdzenia realizacji Zamówienia, dochodzi do jego automatycznego anulowania, a AiO zobowiązana jest do zwrotu na rzecz Klienta płatności, jaka została przez niego uiszczona na poczet realizacji Zamówienia, z wykorzystaniem tego samego sposobu płatności.

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po potwierdzeniu rozpoczęcia realizacji Zamówienia AiO przystępuje do jego realizacji, która następuje w terminie wskazanym na stronie internetowej Produktu w chwili składania Zamówienia, lecz nie dłuższym niż 30 dni roboczych, liczonym od chwili doręczenia Klientowi w/w potwierdzenia. W tym czasie, AiO dokonuje kompletacji Produktów oraz przygotowuje je do wysyłki do Klienta z wykorzystaniem wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności internetowej (Przelewy24, dotpay), AiO nie przystępuje do realizacji Zamówienia do czasu zaksięgowania środków na swoim rachunku bankowym.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem jest równoznaczne ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Przy czym podanie numeru NIP należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
 4. Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail.
 5. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniająca warunki korekty w rozumieniu przepisu art.29a ust.13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz akceptację przez Klienta momentu zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres, którym jest moment wystawienia faktury korygującej przez AiO. AiO wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do sklepu lub magazynu AiO, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korygującej.

§9. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN), a ceny brutto zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Produktów nie obejmują kosztów wysyłki/dostawy Zamówienia.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług, w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie AiO uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku zmiany cen nie będą dotyczyć Zamówień w trakcie realizacji.
 5. Koszty wysyłki/dostawy naliczane są odrębnie dla każdego Zamówienia, w zależności od ilości/gabarytów Produktów w Zamówieniu. Koszt wysyłki/dostawy przekazywany jest Klientowi na etapie składania Zamówienia (w koszyku Klienta).
 6. Na etapie składania Zamówienia, Klient ma możliwość wyboru metody płatności spośród następujących opcji:
  a. Płatność internetowa (za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność (Przelewy24, Dotpay) - w formie przedpłaty,
  b. Płatność przy odbiorze Zamówienia (w takim przypadku AiO nie gwarantuje możliwości zapłaty za Zamówienie kartą płatniczą – dostawca usług kurierskich może przyjmować płatność wyłącznie gotówką) z zastrzeżeniem, iż przesyłki za pobraniem dla przedsiębiorców realizowane są wyłącznie dla Zamówień o wartości nieprzekraczającej 1000,00  złotych brutto,
  c. Płatność przelewem – w formie przedpłaty.
  d. Płatność przy odbiorze Zamówienia w sklepie firmowym AiO.
 7. Obsługa płatności internetowej dokonywana jest przez podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze, a AiO przekazuje temu podmiotowi dane osobowe Klientów korzystających z tejże metody płatności. W takim przypadku podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klienta, które przetwarza celem przeprocesowania płatności.
 8. Podmiotem zewnętrznym obsługującym internetowe transakcje płatnicze za pośrednictwem Sklepu jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu. Informacje o przetwarzaniu przez ten podmiot danych Klientów w związku z obsługą płatności internetowych można znaleźć w tym miejscu: https://www.dotpay.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnik oraz w regulaminie pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

§10. SPOSOBY DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. W chwili składania zamówienia, Klient wskazuje wybrany przez niego sposób dostawy zamówienia spośród następujących:
  a. przesyłka kurierska,
  b. dostawa do punktu odbioru Paczkomaty InPost, lub DHL,
  c. odbiór osobisty w siedzibie AiO.
 2. AiO realizuje Zamówienia z dostawą wyłącznie na terenie Polski, pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 3. Po zakończeniu realizacji Zamówienia i dokonaniu jego wysyłki przez AiO, Klient otrzyma mailowe Potwierdzenie wysłania Zamówienia.
 4. Klient będący Konsumentem jest uprawniony, zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Produktu, Produkt jest niezgodny z zamówieniem, są braki ilościowe lub Produkt jest uszkodzony (zwłaszcza jeżeli paczka nosi znamiona uszkodzenia), Klient będący Konsumentem jest uprawniony, zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany, do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Klient niebędący Konsumentem wszelkie widoczne wady Produktu zgłasza AiO poprzez reklamację najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Niewykonanie obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przez Klienta niebędącego Konsumentem zwalnia AiO z odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości w dostawie lub wynikających z tejże dostawy. Reklamacje w tym względzie nie będą uwzględniane.
 5. Obowiązki wskazane w ust. 4 powyżej, odnoszące się do Klienta niebędącego Konsumentem, nie dotyczą osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Zamówienia przez przedsiębiorcę, zobowiązany będzie on do:
  a. pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez przedsiębiorcę i z powrotem,
  b. zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

 1. AiO dostarcza Klientowi towary nowe oraz pozbawione wad.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu braku zgodności towaru z umową określonych w Ustawie o prawach konsumenta.
 3. AiO  nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 4. ETAP I - jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. W tym celu, udostępnia AiO towar podlegający naprawie lub wymianie. Zgodnie z przepisami:
  a. AiO może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub AiO może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla AiO. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla AiO, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  b. Przy ocenie nadmierności kosztów dla AiO uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  c. AiO dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której AiO został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi AiO.
 5. ETAP II (z zastrzeżeniem pkt d. poniżej) - jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w następujących przypadkach:
  a. gdy AiO odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  b. gdy AiO nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  c. gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że AiO próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  d. gdy brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany towaru;
  e. z oświadczenia AiO lub okoliczności wyraźnie wynika, że AiO nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. W przypadku, o którym mowa ust. 5 powyżej, zgodnie z przepisami:
  a. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  b. AiO zwróci Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
  c. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
  d. W razie odstąpienia od umowy, Konsument musi niezwłocznie zwrócić towar AiO. W takim przypadku, AiO zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  e. AiO dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiej samej metody zapłaty, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 7. AiO  ponosi koszt dostarczenia reklamowanego przez Konsumenta towaru, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania towaru do Konsumenta.
 8. Postanowienia ust. 1-7 niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami, do których nie stosuje się ochrony konsumenckiej, przepisy dotyczące rękojmi, o której mowa w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, nie będą miały zastosowania (są wyłączone) – stosowane będą przepisy ogólne w zakresie odpowiedzialności kontraktowej.
 10. Na towar może również zostać udzielona gwarancja od producenta, z której skorzystanie możliwe jest przez każdego Klienta po okazaniu Sprzedawcy karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. W takim przypadku, AiO – w imieniu Klienta – przekaże producentowi reklamację celem jej rozpatrzenia – procedurę reklamacyjną w tym zakresie określa jednak każdorazowo producent. Celem uchylenia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych, wskazuje się, że Sprzedawca nie udziela gwarancji odrębnej od gwarancji producenta.

§12. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient – w zależności od statusu oraz przysługujących mu uprawnień (odpowiedzialność za zgodność towaru z umową/odpowiedzialność kontraktowa/gwarancja producenta), o których mowa w §11. powyżej – może złożyć reklamację.
 2. W celu złożenia reklamacji Sprzedawcy, należy wysłać ją listownie pod adres: Alfa i Omega sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Głogowie, przy ul. Północnej 12, bądź wypełnić elektroniczny formularz reklamacyjny dostępny w tym miejscu: https://sklep.aio.com.pl/file?tos=128&lngId=1&id=11 i następnie przesłać go na adres e-mail: e-sklep@aio.com.pl
 3. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe reklamującego umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującej niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do jej rozpatrzenia, AiO wezwie reklamującego do uzupełnienia jej braków formalnych.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 4 i zostaną przekazane reklamującemu w takiej samej formie, w jakiej zgłosił on reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację będzie zawierała rozstrzygnięcie reklamacji, uzasadnienie rozstrzygnięcia, a także ewentualne zamierzone/podjęte działania naprawcze.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. W tym celu, Konsument może w szczególności przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL  

§13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamówienie zostało odebrane lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Alfa i Omega sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Głogowie, przy ul. Północnej 12  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane listownie lub pocztą elektroniczną). Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w tym miejscu https://sklep.aio.com.pl/file?tos=58&lngId=1&id=8, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy AiO zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AiO, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym AiO został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności AiO dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. AiO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać towar AiO niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował AiO o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie przed upływem terminu 14 dni odesłany lub dostarczony pod adres: AiO.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a ich wysokość uzależniona jest od gabarytów oraz ilości zamówionych towarów, przy czym koszt przesyłki kurierskiej za wysyłkę 1 paczki o wadze do 30kg szacowana jest na maksymalnie na kwotę 50 złotych. W przypadku, gdy Zamówienie zostało dostarczone Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, AiO jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu między innymi do umów:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  c. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względów na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, AiO wyraźnie wskazuje, że Klient niebędący Konsumentem i nie korzystający z ochrony konsumenckiej nie ma prawa do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży.

§14. REJESTRACJA ORAZ DOSTĘP DO KONTA

 1. Rejestracja konta zapewnia Klientowi elektroniczny dostęp do historii transakcji dokonanych w Sklepie internetowym, statusu złożonych Zamówień, możliwość zapisywania i modyfikacji danych kontaktowych oraz danych adresowych przypisanych do Klienta dla przyszłych transakcji.
 2. W celu rejestracji konta, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza rejestracyjnego, w którym należy:
  a. podać adres e-mail niezbędny do rejestracji konta, który jednocześnie staje się indywidualnym loginem Użytkownika do swojego konta w Sklepie,
  b. podać dane adresowe,
  c. podać dane kontaktowe niezbędne do rejestracji konta w Sklepie (imię, nazwisko, numer telefonu),
  d. utworzyć indywidualne hasło,
  e. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie oraz zaakceptować wszystkie ich postanowienia,
  f. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, następuje mailowa weryfikacja adresu e-mail Użytkownika poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail linku aktywacyjnego. Po dokonaniu aktywacji konta, dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie obsługi konta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie. Klient może w szczególności wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie swojego konta w Sklepie lub poprzez przesłanie takiej intencji pod adres: e-sklep@aio.com.pl  
 4. Poprzez rejestrację konta, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są celem realizacji zawartej umowy obsługi konta na zasadach określonych w Polityce prywatności i Polityce cookie dostępnej w tym miejscu.
 5. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego konta tj. indywidualnego loginu i hasła.
 6. AiO ma prawo – bez zgody Klienta – usunąć nieaktywne konto Klienta, tj. takie, do którego Klient nie zalogował się przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz w przypadku gdy AiO zaprzestanie prowadzenia działalności za pośrednictwem Sklepu, o czym poinformuje Użytkownika mailowo.

§15. FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

 1. AiO umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z funkcjonalności, które nie wymagają od Użytkownika podjęcia innych czynności niż podstawowa obsługa interfejsu Sklepu, takich jak:
  a. przeglądanie oraz wyszukiwania przez Klientów Produktów znajdujących się w Sklepie,
  b. skorzystanie z przechowalni Produktów celem oznaczenia Produktów, którymi Użytkownik jest zainteresowany,
  c. skorzystanie z porównywarki Produktów, która umożliwia porównanie parametrów Produktów dostępnych w Sklepie między sobą.
 2. AiO udostępnia także funkcjonalności Sklepu, z których skorzystanie wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w którym należy:
  a. podać dane kontaktowe niezbędne do kontaktu – w przypadku formularza kontaktowego,
  b. podać dane identyfikującego reklamującego oraz zawartą Umowę sprzedaży, a także dane kontaktowe - w przypadku formularza reklamacyjnego,
  c. podać dane identyfikujące Klienta oraz zawartą Umowę sprzedaży – w przypadku formularza zwrotu,
  d. wprowadzić dowolny tekst – w przypadku czatu,
  e. opisać przedmiot sprawy, zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie oraz zaakceptować wszystkie ich postanowienia,
  f. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
 3. Poprzez wypełnienie formularzy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem obsługi jego zapytania lub zgłoszenia na zasadach określonych w Polityce prywatności i Polityce cookie dostępnej w tym miejscu.

§16. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. AiO umożliwia Użytkownikom subskrypcję newslettera, która to usługa polega na przesyłaniu Użytkownikowi elektronicznych informacji handlowych (marketingowych) związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz działalnością AiO.
 2. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w którym należy:
  a. wskazać adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz Polityką cookie,
  c. wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem tejże usługi oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem tejże usługi. 
 3. Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 2 powyżej.
 4. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera dochodzi do zawarcia pomiędzy AiO a Użytkownikiem nieodpłatnej umowy o dostarczanie treści cyfrowej (newslettera) na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie. Klient może złożyć wypowiedzenie w szczególności poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: e-sklep@aio.com.pl  

§17. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKI COOKIE

 1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w ramach korzystania ze Sklepu odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”, polską Ustawą o ochronie danych osobowych oraz polską Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu jest Alfa i Omega sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Głogowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763920, posługująca się numerem REGON: 390028230 oraz NIP: 6930007175.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa przysługujące Użytkownikowi w tym zakresie, a także podstawy przetwarzania danych udostępniane są Użytkownikowi w momencie przekazywania przez niego danych osobowych (np. przy rejestracji konta w Sklepie, przy składaniu zamówienia - Użytkownik ma możliwość zapoznania się z zasadami ochrony danych przed rejestracją konta/złożeniem zamówienie; dotyczy to także pozostałych Usług świadczonych droga elektroniczną, w których Użytkownik przekazuje dane osobowe), a następnie w każdej chwili dostępne są w Polityce prywatności oraz Polityce cookie dostępnej w tym miejscu.
 4. W ramach funkcjonowania Sklepu, zbierane są w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie Użytkowników zapewniające prawidłowe działanie Sklepu, a także utrzymanie i zwiększenie jej funkcjonalności oraz prowadzenie zewnętrznych kampanii reklamowych. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce cookie dostępnej w tym miejscu.

§18. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Umowy pomiędzy AiO a Klientem zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 2. We wszelkich sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika oraz realizacją zawartych umów, AiO będzie kontaktował się Użytkownikiem mailowo pod wskazany przez niego adres e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie, powszechnie obowiązujące przepisy.
 4. Dla spraw powstałych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną objętych niniejszym Regulaminem, prawem właściwym jest prawo polskie. Jeżeli jednak przepisy, które obowiązują w państwie Konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 5. Wszelkie spory wynikające z korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
 6. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostała część Regulaminu zachowuje moc obowiązującą, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Strony zobowiązują się niezwłocznie podjąć negocjacje celem zastąpienia nieważnych postanowień regulacją, która będzie możliwie jak najbliższa celowi nieważnego postanowienia.
 7. AiO może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, w szczególności aby: a. uwzględnić zmiany w usługach lub sposobie prowadzenia działalności (np. nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści), b. uwzględnić zmiany wynikające z regulacji prawnych lub regulacji związanych z bezpieczeństwem, c. zapobiec nadużyciom lub szkodom. W przypadku wprowadzenia przez AiO zmian w Regulaminie, zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z 14-dniowym wyprzedzeniem o tejże zmianie z zachowaniem możliwości rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianie. Zmiana regulaminu nie wpływa na zawarte umowy sprzedaży przed zmianą regulaminu.
 8. W każdej chwili archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na żądanie Użytkownika.
 9. AiO wskazuje następujące dane kontaktowe:            
  Alfa i Omega Sp. z o. o. sp. k.,
  ul. Północna 12,
  67-200 Głogów,
  Polska

  email: e-sklep@aio.com.pl
  tel.: 76 833 56 62